chervonakhmera: (Default)
[personal profile] chervonakhmera
Я вам зрадоньки принесла.
Фанати київського фк Динамо в шоці від того, що замість офіційного гімну команди у виконанні гурту С.К.А.Й., хочуть зробити гімном оцей твір.
Конкурс начебто пройшов в темну, без винесення на широкий загал. Це вельми нечесно, бо гімн фк, то не гімн умовного газпрому, що займається розпилом державного общака, і чиї гімни, логотипи та інша мішура є частиною гри з того ж самого розпилу. Футбольний клуб, це перш за все вболівальники, платники, блін, податків у вигляді квитків за гру. А керівництво команди наклало з високої дзвінниці товстий увісистий болт на думку фанатів.
Розшар та передай френду.

https://youtu.be/C0LgXJnWth8

https://www.facebook.com/druzidynamo/posts/1563344083687614

Наразі це гімн Динамо, С.К.А.Й. київський гурт, що відчуває динамівський дух змалечку.https://youtu.be/ehHUMeEWWHM
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

chervonakhmera: (Default)
chervonakhmera

August 2017

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
2021 22232425 26
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 09:19 am
Powered by Dreamwidth Studios